ЈН санација подова

Понуде се достављају на адресу Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац са назнаком „понуда за јавну набавку средстава за хигијену – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 29.11.2016 године до 12h

Позив

Конкурсна документација