ЈН штампаног материјала

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 22.10.2019. године до 12.00 часова. Неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 22.10.2019. године у 12.30 часова у канцеларији 303 Дома здравља Лесковац.