ЈН УСЛУГЕ МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу:
Дом здравља Лесковац,
Светозара Марковића 116 16000 Лесковац,
са назнаком:«Понуда за јавну набавку услуге МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА НЕ ОТВАРАТИ а на полеђини назив, адресу понуђача и контакт телефон.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 19.06.2020 године до 10:00 часова.

Позив

Конкурсна докуменатација